Audyty systemów bezpieczeństwa - Centrum Systemów Bezpieczeństwa | Monitoring dla firm | Systemy alarmowe dla firm | CSB


Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez CSB są układem należytych czynności zmierzających do uzyskania informacji o stanie technicznym zastosowanych systemów bezpieczeństwa (m.in. monitoringu (CCTV), kontroli dostępu (KD), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego, systemu detekcji niebezpiecznych gazów, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)), procedur związanych z ich obsługą oraz hipotetycznymi sytuacjami kryzysowymi.

Ponadto usługa obejmuje także:
- wykonanie ustalonych, dodatkowych czynności kontrolnych z zakresu bezpieczeństwa pomieszczeń Zarządu,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego dla ściśle określonej/ustalonej grupy pracowników tj.: kadry kierowniczej i istotnych osób funkcyjnych Firmy,
- konsultacje telefoniczne/e-mailowe - przez okres 1/2 roku od podpisania umowy lub od zakończenia audytu.

Celem audytu przeprowadzanego przez CSB jest weryfikacja bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury obiektu i narzędzi systemu bezpieczeństwa,
ochrony fizycznej, zabezpieczeń technicznych, elementów ochrony przeciwpożarowej, wszystkich komponentów systemu teleinformacyjnego
oraz wypracowanie właściwego modelu „Polityki Bezpieczeństwa”, a także jej efektywnego wdrożenia.

Wraz z zakończeniem wymienionych wyżej czynności wyniki audytu są przedstawiane w formie raportu zawierającego całościową,
szczegółową analizę i ocenę stanu infrastruktury, narzędzi i procedur systemu bezpieczeństwa obiektu, wraz z zalecanymi
rekomendacjami, mającymi na celu poprawę stanu ochrony, rozpisanymi w osi czasu, ze wskazaniem tych do pilnego wykonania,
do realizacji następnej kolejności oraz w dalszej perspektywie.

Raport powstaje na podstawie oceny:
 • infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,
 • zasad zabezpieczeń technicznych (mechanicznych i elektronicznych) obiektu oraz po przetestowaniu poziomu zabezpieczeń systemów
  bezpieczeństwa i urządzeń stosowanych na obiekcie w warunkach zarówno codziennych jak i kryzysowych,
 • komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • dokumentacji dotyczącej zasad ochrony (fizycznej, technicznej) obiektu i ich analizy,
 • drobiazgowo przestudiowanych protokołów z systemu obsługi alarmów, monitoringu, kontroli dostępu,
 • weryfikacji wiedzy pracowników odpowiedzialnych za centrum monitoringu, serwerownie, agregat prądotwórczy itp.,
 • bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 • odporności pożarowej i ogniowej obiektu (jego elementów),
 • dróg pożarowych i dróg ewakuacyjnych,
 • instalacji wodnej przeciwpożarowej i instalacji sygnalizacji pożaru,
 • sprzętu ppoż. i oznakowania budynku,
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wybranej dokumentacji z tego zakresu,
 • stanu bezpieczeństwa i ochrony informacji gromadzonej, przetwarzanej i chronionej, a w tym:
  - przeglądu procedur, dokumentów i wdrożonych zabezpieczeń systemu bezpieczeństwa informacyjnego,
  - analizy krytycznej stanu zabezpieczeń i skanowanie ich poziomu,
  - testowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,

 • centra logistyczne oraz magazynowe
 • hotele
 • laboratoria
 • zakłady przemysłowe i produkcyjne
 • centra biurowe
 • jednostki wojskowe
 • jednostki administracji rządowej i pozarządowej
 • obiekty sportowe
 • inne niewymienione podmioty zainteresowane zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na własnym obiekcie

Dokumenty