Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez CSB są układem należytych czynności zmierzających do uzyskania informacji o stanie technicznym zastosowanych systemów bezpieczeństwa (m.in. monitoringu (CCTV), kontroli dostępu (KD), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego, systemu detekcji niebezpiecznych gazów, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)), procedur związanych z ich obsługą oraz hipotetycznymi sytuacjami kryzysowymi.

Ponadto usługa obejmuje także:

- wykonanie ustalonych, dodatkowych czynności kontrolnych z zakresu bezpieczeństwa pomieszczeń Zarządu,

- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego dla ściśle określonej/ustalonej grupy pracowników tj.: kadry kierowniczej i istotnych osób funkcyjnych Firmy,

- konsultacje telefoniczne/e-mailowe - przez okres 1/2 roku od podpisania umowy lub od zakończenia audytu.

Celem audytu przeprowadzanego przez CSB jest weryfikacja bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury obiektu i narzędzi systemu bezpieczeństwa, ochrony fizycznej, zabezpieczeń technicznych, elementów ochrony przeciwpożarowej, wszystkich komponentów systemu teleinformacyjnego oraz wypracowanie właściwego modelu „Polityki Bezpieczeństwa”, a także jej efektywnego wdrożenia.

Wraz z zakończeniem wymienionych wyżej czynności wyniki audytu są przedstawiane w formie raportu zawierającego całościową, szczegółową analizę i ocenę stanu infrastruktury, narzędzi i procedur systemu bezpieczeństwa obiektu, wraz z zalecanymi rekomendacjami, mającymi na celu poprawę stanu ochrony, rozpisanymi w osi czasu, ze wskazaniem tych do pilnego wykonania, do realizacji następnej kolejności oraz w dalszej perspektywie.

Raport powstaje na podstawie oceny:

• infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,

• poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,

• zasad zabezpieczeń technicznych (mechanicznych i elektronicznych) obiektu oraz po przetestowaniu poziomu zabezpieczeń systemów

• bezpieczeństwa i urządzeń stosowanych na obiekcie w warunkach zarówno codziennych jak i kryzysowych,

• komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,

• dokumentacji dotyczącej zasad ochrony (fizycznej, technicznej) obiektu i ich analizy,

• drobiazgowo przestudiowanych protokołów z systemu obsługi alarmów, monitoringu, kontroli dostępu,

• weryfikacji wiedzy pracowników odpowiedzialnych za centrum monitoringu, serwerownie, agregat prądotwórczy itp.,

• bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,

• odporności pożarowej i ogniowej obiektu (jego elementów),

• dróg pożarowych i dróg ewakuacyjnych,

• instalacji wodnej przeciwpożarowej i instalacji sygnalizacji pożaru,

• sprzętu ppoż. i oznakowania budynku,

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wybranej dokumentacji z tego zakresu,

• stanu bezpieczeństwa i ochrony informacji gromadzonej, przetwarzanej i chronionej, a w tym:

     - przeglądu procedur, dokumentów i wdrożonych zabezpieczeń systemu bezpieczeństwa informacyjnego,

     - analizy krytycznej stanu zabezpieczeń i skanowanie ich poziomu,

     - testowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,

  • centra logistyczne oraz magazynowe
  • hotele
  • laboratoria
  • zakłady przemysłowe i produkcyjne
  • centra biurowe
  • jednostki wojskowe
  • jednostki administracji rządowej i pozarządowej
  • obiekty sportowe
  • inne niewymienione podmioty zainteresowane zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na własnym obiekcie
plk-rez-mgr-inz-Slawomir-Adamczyk

płk rez. mgr inż. Sławomir Adamczyk


Ekspert w zakresie rozpoznawania zagrożeń, analizy i oceny ryzyka, przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, zarządzania kryzysowego oraz zwalczania terroryzmu.

Pomysłodawca i współtwórca Instytutu Analizy Ryzyka w Rzeszowie oraz jego pełnomocnik.

Wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie.

Audytor zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa, członek Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW), Association of Internal Control Practitioners (AICP) oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW).

Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Czynny zawodowo detektyw i kwalifikowany pracownik ochrony, koordynujący ochronę VIP-ów.

Szkoleniowiec i trener w zakresie bezpieczeństwa/ochrony osób i obiektów, ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych a także detektywistyki, bezpieczeństwa antykorupcyjnego oraz zarządzania bezpieczeństwem instytucjii firm.

Autor dedykowanych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom oraz demoralizacji młodzieży.

Do 2006r., oficer ŻW, kolejno na stanowiskach: Oficer Doch.-Śl., Z-ca Komendanta WŻW, Komendant WŻW, Z-ca Komendanta i - Zastępca Szefa Zarządu - Szef Oddziału OR Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

st-bryg-w-st-spocz-inz-Janusz-Guzek

st. bryg. w st. spocz. inż. Janusz Guzek


Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Ukończony kurs w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych w Centrum Naukowo-Badawczym w Józefowie k. Warszawy.

Autor szeregu ekspertyz, opinii i analiz dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i urządzeń.

Współtwórca systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Stacji Elektroenergetycznej 750 kV w Widelce k. Rzeszowa oraz Elektrociepłowni Rzeszów-Załęże.

Audytor zewnętrzny w zakresie zagadnień dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Do 2004 r. na stanowiskach: Naczelnika Wydziału oraz Głównego Specjaisty w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Od 1984 r. specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie Energetycznym Rzeszów i PGE Dystrybucja O/Rzeszów.

Dokumenty