Regulamin Promocji “ROK PRODUCENTÓW W CSB 2023”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji o nazwie “ROK PRODUCENTÓW W CSB”, zwanej dalej "Promocją", jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., NIP: 8141690324, REGON: 383063156, z siedzibą na ulicy Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów, zwane dalej "Organizatorem".

2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej "Regulamin").

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2023 r. i trwa do 31 grudnia 2023 r.


§ 2. Uczestnictwo w Promocji

4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Promocji

5. Aby wziąć udział w Promocji należy:

a) posiadać konto na platformie internetowej Organizatora - https://csb.net.pl/logowanie?back=my-account

b) wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych (newsletter).

6. Punkty naliczane będą za zakup produktów wybranych producentów w poszczególnych miesiącach:

a) luty – Ajax
b) kwiecień – D-Link
c) maj – Wireless-Tek
d) wrzesień – TP-Link


7. Progi punktowe oraz szczegóły dotyczące punktowania za zakupy, jak i możliwych dodatkowych rejestracji będą określone odrębnie w wybranych miesiącach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.

8. W miesiącach, w którym można zbierać punkty, Uczestnik otrzyma 1 punkt za każde wydane 10zł za zakup produktów wybranego producenta.

9. W razie zwrotu towaru punktowanego automatycznie zostaną odjęte wcześniej przyznane punkty za ten towar.


§ 4. Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

10. Uczestnik może wymienić zebrane w Promocji punkty na rabat.

11. Uczestnik Promocji może dodatkowo uzyskać 10 punktów za wyrażenie swojej opinii na wizytówce Google Organizatora.


§ 5. Komisja Promocji oraz reklamacje

12. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja Promocji powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 3 osoby.

13. Do zadań́ Komisji Promocji należy w szczególności:

a) Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji

b) Rozpatrywanie reklamacji Uczestników

14. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres biuro@csb.net.pl lub pisemnie na adres: ul. Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów.

15. Prawo złożenia reklamacji w Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

16. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

17. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.


§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

18. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przede wszystkim w celu jego przeprowadzenia. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów.

19. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

20. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Promocji.

21. Biorąc udział w Promocji, Uczestnikzgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 7. Postanowienia końcowe

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2023 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Promocji. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: Formularz Rok Producentów.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o potencjalnych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

24. Wszelkie inne informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

25. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

26. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.