Regulamin Promocji “ROK PRODUCENTÓW W CSB”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Promocji o nazwie “ROK PRODUCENTÓW Z CSB”, zwanej dalej "Promocją", jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., NIP: 8141690324, REGON: 383063156, zwane dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej "Regulamin").

1.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r. i trwa do 31 grudnia 2022 r.

§2 Uczestnictwo w Promocji

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

§3 Przebieg i warunki udziału w Promocji

3.1. Aby wziąć udział w Promocji należy:

a) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: Formularz Rok Producentów oraz zaakceptować regulamin Promocji i wymagane zgody.
b) warunkiem udziału w Promocji jest zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych pod wskazanym adresem e-mail, na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z Promocją i aktualną liczbą punktów danego Uczestnika.

3.2. Punkty naliczane będą za zakup produktów określonego wcześniej producenta.
W każdym miesiącu będzie to inny producent, którego Organizator wskaże maksymalnie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

3.3. Progi punktowe oraz szczegóły dotyczące punktowania za zakupy będą określone odrębnie w każdym miesiącu. Informacje te będą przesyłane każdemu Uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Dodatkowo informacje te będą udostępnione również na stronie internetowej Organizatora.

3.4. Za każde wydane 10 zł Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

3.5. W razie zwrotu towaru punktowanego automatycznie zostaną odjęte wcześniej przyznane punkty za ten towar.

3.6. Informacja o aktualnej liczbie punktów będzie przesłana na podany podczas rejestracji adres e-mail indywidualnie do każdego Uczestnika dwa razy w ciągu każdego miesiąca promocji.

§4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

4.1. Uczestnik jest uprawniony do odbioru nagrody po przekroczeniu progu punktowego, który będzie podany odrębnie w każdym miesiącu. Dodatkowo po przekroczeniu wymaganej ilości punktów Uczestnik otrzymuje dodatkowy rabat na kolejne zakupy lub ma prawo do wymiany punktów na darmową przesyłkę.

4.2. Uczestnik Promocji może dodatkowo uzyskać 10 punktów za wyrażenie swojej opinii na wizytówce Google Organizatora.

4.3. Osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny i zaakceptują wymagane zgody do dnia 31 stycznia 2022 r. otrzymają dodatkowe 10 punktów na start.

4.4. Dodatkowo na koniec roku każdemu Uczestnikowi zostaną zsumowane wszystkie punkty z każdego miesiąca. Osoba, która zbierze najwięcej punktów w ciągu trwania Promocji otrzyma dodatkową nagrodę po jej zakończeniu.

§ 5. Komisja Promocji oraz reklamacje

5.1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja Promocji powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 3 osoby.

5.2. Do zadań́ Komisji Promocji należy w szczególności:

a) Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji
b) Rozpatrywanie reklamacji Uczestników

5.3. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres biuro@csb.net.pl lub pisemnie na adres: ul. Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów.

5.4. Prawo złożenia reklamacji w Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

5.6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przede wszystkim w celu jego przeprowadzenia.

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów.

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2022 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Promocji. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: Formularz Rok Producentów.

7.2. Wszelkie inne informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

7.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

7.4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.